Ocena z praktyki zawodowej kosmetyczki

Pobierz

i SANEPID i innych mających zastosowanie w danej placówce.. Dokumenty należy złożyć: studenci studiów stacjonarnych w ciągu 7 dni od zakończenia praktykiOdbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Program praktyk uważam za zrealizowany i oceniam przygotowanie praktyczne do zawodu w tym zakresie pozytywnie.. Każdy praktykant na zakończenie praktyki ma wystawianą ocenę w skali 1-6 (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący) oraz wpisaną opinię przez osobę odpowiedzialną za praktykanta - na końcu dzienniczka w miejscu "Uwagi zakładu pracy".znajomość i stosowanie w praktyce zasad bhp.. A być może.. Sama pragniesz założyć Salon Piękności?Po zakończeniu praktyk student potrafi rozpoznać rodzaj lub problem skóry oraz zaplanować i wykonać odpowiedni zabieg pielęgnacyjny na twarz, dłonie, stopy lub ciało (depilacja).. Jest to prawda, ale niepełna.. Posty: 6.. Posiada umiejętność formułowania opinii dotyczącej klientów gabinetu kosmetycznego oraz prowadzenia dokumentacji - karty klienta.Kosmetyczka pisząca CV bez doświadczenia może wspomnieć o odbytych praktykach zawodowych, wolontariacie lub pracy, podczas której nabyła ważne kompetencje.. Ocenę ryzyka zawodowego opracowano metodą trzystopniową, zgodnie z Polską Normą PN-N-18002..

Ogólna ocena praktyki: bardzo dobra.

Ocena ogólna .PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH .. - możliwość dokonania oceny rynku pracy, poznanie przez studentów oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym podstaw etycznych i porównanie ich z .. - Salony i gabinety fryzjersko - kosmetyczne; - Salony i ośrodku SPA&Wellness.Ocena studenta z odbytej praktyki (ocena opiekuna sprawującego nadzór z ramienia Gabinetu kosmetycznego) 1.. Na zakończenie praktyki student powinien uzyskać opinię i ocenę końcową praktyki od zakładowego opiekuna praktyki.. Swoje obowiązki wykonywała z przyjemnością i zadowoleniem.. Wysłany: Czw 12 Wrz, 2013 13:02 zagrożenia zawodowe w zawodzie kosmetyczka.. Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.. Oto przykład: CV kosmetyczka — wzór opisu doświadczenia DoświadczeniePodstawową umiejętnością kosmetyczki jest rozpoznawanie rodzajów skóry oraz stosowanie różnych sposobów jej pielęgnacji.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym..

• Samoocena studenta, w proporcji 25% oceny końcowej.

Dlatego chcę podzielić się z innymi i załączam ocenę praktyki opracowaną przeze mnie.sprawozdanie z praktyk, opinię wraz z oceną opiekuna praktyki z ramienia jednostki, w której student odbywał praktykę (załącznik 1) Na podstawie przedstawionych dokumentów opiekun praktyk dokonuje wpisu w indeksie studenta.. Stosunek studenta do wskazówek i poleceń opiekuna:Ocena zakładowego opiekuna w instytucji Umiejętności: P_U01 potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, rozpoznać rodzaj cery i zaplanować odpowiednie zabiegi kosmetyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań P_U02- ustala i prawidłowo wykonuje zabiegi pielęgnacyjne poszczególnych części ciała oraz wizaż i charakteryzacjęPrzygotowanie wysokokwalifikowanego kosmetologa, wykonującego wszystkie zabiegi kosmetyczne, pogłębianie wiadomości teoretycznych i doskonalenie umiejętności praktycznych zdobytych w trakcie realizacji programu nauczania; 2.. Środowisko pracy - opis.. Bardzo ważna jest ocena, czy defekty cery mieszczą się w granicach fizjologii, tzn. stanu normalnego, czy też wymagają ingerencji medycznej.Często zdarza się, ze mamy na swoich lekcjach studentów - praktykantów..

3.efektów kształcenia W wyniku realizacji praktyki .

Ocena ryzyka Wskazówki do.. 17 maja 2010.. Ocena praktyki składa się z ocen cząstkowych: • Ocena studenta przez opiekuna praktyki z placówki, w proporcji 25% oceny końcowej.. Wydaje się, że w przyszłości będzie bardzo dobrym nauczycielem.. Praktyka podlega zaliczeniu na ocenę.. Głównym środowiskiem pracy dla kosmetyczek będzie przestrzeń gabinetu kosmetycznego.Opinia o praktykancie i stażyście to dokument, w którym pracodawca ocenia przebieg praktyk lub stażu.. Nie dla wszystkich jest to proste.. Uwagę zwraca równierz fakt, iż w szybkim czasie zapoznał się z zasadami i przepisami obowiązującymi w naszym biurze.. Realizacja praktyk może odbywać się również za granicą naszego kraju w ramach .zasad etyki zawodowej oraz poszanowania innych poglądów i kultur Średnia: Ogólna ocena praktyki studenta sporządzona zgodnie z opinią i kartą oceny studenta (w skali ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny):Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.. Odróżnia to ją od referencji od pracodawcy (nazywanych również listem polecającym lub rekomendacyjnym ), które zawsze są mniej lub bardziej pozytywne.Zajęcia edukacyjne z przedmiotu "Praktyka zawodowa" mogą być prowadzone w gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach spa, salonach odnowy biologicznej..

Jak wiadomo, po zakończeniu przez nich praktyki trzeba wystawić ocenę.

nauczyciel - opiekun praktyki.Charakterystyka stanowiska pracy kosmetyczki na potrzeby oceny ryzyka zawodowego.. Ocena końcowa : bardzo dobry ; 5Prowadziła na bieżąco wymaganą dokumentację obowiązującą praktykanta.. Pani .. jest osobą pełną energii i zapału do pracy.. Szkolenia bhp i inne instruktaż ogólny bhp,ukończenie technikum lub szkoły zawodowej o profilu kosmetyczka lub, ukończenie studiów wyższych na kierunku kosmetologia, ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę.. Przygotowanie teoretyczne studenta do zagadnień ujętych programem praktyki: - bardzo dobre, dobre, słabe, brak znajomości (właściwe podkreślić) 2.. Kosmetyczka - wymagania w stosunku do pracownika uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy), kwalifikacje (ukończenie zawodowej szkoły zawodowej, technikum, studium lub kursu o stosownym profilu).. Być może nie czujesz się jeszcze przygotowana do zawodu.. Formalnym udokumentowaniem zaliczenia praktyki jest dokonanie wpisu do dzienniczka praktyk zawodowych wyrażone oceną pozytywną, przedłożenie opinii studenta z przebiegu praktyk oraz listy obecności.. Badania wstępne badania lekarskie, okresowe badania lekarskie.. §17Dołączyła: 18 Paź 2010.. W załączniku możliwe zagrożenia zawodowe i ich profilaktyka.Ponadto jest to osoba bezkonfliktowa, która potrafi dostosować się do pracy w zespole.. Pytanie: Pytanie: Jak scharakteryzować stanowisko pracy kosmetyczki na potrzeby oceny ryzyka zawodowego?Praktyki kosmetyczne ASP Stereotyp brzmi: "znaleźć pracę jest ciężko".. Obecność studenta na zajęciach wynikająca z harmonogramu i niniejszego regulaminu.. Nabycie umiejętności indywidualnego poradnictwa w obszarze pielęgnacji oraz profilaktyki starzenia skóry.. Np. jeśli byłaś wcześniej recepcjonistką lub ekspedientką to znak, że umiesz pracować z klientami.. Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.oraz sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji praktyki zawodowej w wybranej placówce.. Ocena ta może być pozytywna, neutralna lub negatywna.. w zakresie umiejętności: U01 KOS1P_U01 potrafi wykonać odpowiedni zabieg kosmetyczny dobrany do rodzaju skóry z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.13.. Ocena ostateczna praktyk wystawiana przez uczelnianego opiekuna praktyk jest średnią z: oceny końcowej z przedmiotu ,,Pracownia kosmetyki", oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk, oceny wystawionej przez uczelnianego opiekuna praktyk.. Wyposażenie i organizacja pracy w placówce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt