Streszczenie pracy licencjackiej do apd

Pobierz

Streszczenia powinny być zamieszczone za stroną tytułową pracy.STRESZCZENIE Celem przedmiotowej pracy dyplomowej jest kompleksowe przedstawienie procesu przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane oraz analiza opłacalności takiego przekształcenia na konkretnym przykładzie gruntu rolnego zlokalizowanego w gminie Dębe Wielkie.. Student musi wprowadzić tytuł oraz streszczenie pracy, a także wgrać ją w formacie .pdf.. Krok 1 pracy - Autor pracy wpisywanie danych pracy Po zalogowaniu do APD, Student od razu przekierowany jest do zakładki MOJE PRACE.. Po wgraniu pracy jest ona sprawdzana przez promotora.. Logowanie do systemu APD Na stronie w prawym górnym rogu należy kliknąć zaloguj się Rys. 2 Logowanie do APD 1 •Autor pracy StudentW APD student musi zdeklarować język, w jakim została napisana praca, wprowadzić samodzielnie streszczenie pracy dyplomowej, a także opisujące ją słowa kluczowe.. Zostały stworzone dwie aplikacje: jedna wykonana w programie InTouch 8.0 firmy Wonderware, druga w programie iFix 3.5 firmy .Tytuł pracy w języku angielskim jest wymagany tylko w systemie APD.. STRUKTURA PRACY LICENCJACKIEJ Praca dyplomowa (licencjacka, magisterska) - jej struktura, zawartoś merytoryczna, strona edytorska jest pisemną rozprawą wykonaną samodzielnie przez studenta pod kierunkiem promotora - nauczyciela akademickiego wyznaczonego przez Radę Wydziału..

Zakończenie wstępu do pracy licencjackiej - co napisać2.

W streszczeniu winny znaleźć się następujące elementy: a) problematyka pracy dyplomowej,Wprowadzenie do systemu APD przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego wersji elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki, to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (.rar, .7z, .gzip, .zip)).Rys.. Nacisk został położony na sformułowaniePrzycisk "POPRAW DANE PRACY" służy do poprawienia tytułu w wersji angielskiej oraz streszczenia i słów kluczowych, jeśli opiekun pracy uznał, że należy je poprawić.. Istnieje możliwość, że Uczelnia wymagać będzie w APD zapisania anielskiego tytułu oraz streszczenia pracy w tym języku.. W skład części opisowej nie wliczane są strona tytułowa, strona zawierająca spis treści oraz streszczenie.. Streszczenie jest samodzielnym opracowaniem autora, które informuje o zawartości pracy - co było jej przedmiotem, najważniejsze wyniki badań (bądź analizy materiałów źródłowych), wnioski, ewentualne uwagi na temat co nowego wniosła praca..

b) streszczenie do 1500 znaków.

Jak napisać i co powinno zawierać dobre streszenie pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Nie jest to jednak z góry obowiązkowe.Streszczenie pracy dyplomowej Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie powtarzalnej konstrukcji o rozpiętości 50m dla kolei dużych prędkości.. Na pewno trzeba zacząć od tego żebyśmy wiedzieli, czym jest takie streszczenie, bo jak pisać o czymś, o czym nic nie wiemy?. Po zapisaniu ostatecznej wersji pliku, student przekazuje pracę do zatwierdzenia przez .Wstęp w pracy licencjackiej - ile słów, ile stron, ile tekstu.. Streszczenie i słowa kluczowe W systemie istnieje możliwość wprowadzenia danych w języku angielskim w przypadku polskiego języka oryginału Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty, w tym DOC, nie są dopuszczalne).4 3.. Po zakończeniu pracy w systemie APD należy się wylogować.. Praca licencjackaw części opisowej powinna składać się z tekstu od 5 do 10 stron z literaturą włącznie..

1 Schemat obiegu pracy w systemie APD.

Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1 strony.. Po zatwierdzeniu wprowadzonych informacji student otrzymuje możliwość zapisania w APD pliku z pracą w formacie PDF.. streszczenia oraz słów kluczowych Student: umieszczenie w APD pliku z pracą: plik należy przesłać w formacie pdf.. Tekst pracy powinien być napisany poprawnym .wpisanie tytułu pracy w języku oryginału, autorów, opiekunów do systemu USOS ustawienie statusów w APD: pracy: wpisanie streszczenia przez autora pracy wersji elektronicznej pracy: do archiwizacji Krok 1: Autor uzupełnia dane o pracy tytuł pracy w polskiej i angielskiej wersji językowej, jeśli oryginał pracy nie1.. Inne formaty nie są dopuszczalne.. Streszczenie winno zawierać .STRESZCZENIE PRACY Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie systemu wizualizacji i sterowania procesem regulacji, dla stanowiska laboratoryjnego regulacji poziomu cieczy w zbiornikach otwartych.. Praca licencjacka w części opisowej powinna składać się z minimum 15 stron z literaturą włącznie.. Praca zawiera szczegółowe kalkulacje uwzględniające koszty .Praca musi zostać wgrana do systemu plagiatowego APD.. Streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiejś sytuacji, zdarzenia, książki itp. Poradnik - co to jest streszenie i słowa kluczowe..

Język pracy - polski lub angielski, 2.

W skład części opisowej nie wliczane są strona tytułowa, strona zawierająca spis treści oraz streszczenie.Streszczenie pracy magisterskiej pt. "Implementacja i analiza wydajności zrównoleglonej procedury samouzgodnionego pola" Głównym celem pracy było zaproponowanie schematu metody Hartree-Focka w efektywny sposób wykorzystującego architektury silnie równoległe.. Podlegaprace magisterskie - streszczenie w języku polskim i angielskim o długości 400-500 słów (nie przekraczające 4000 znaków z uwagi na limit w APD - dotyczy prac licencjackich oraz magisterskich).. Strona pracy dyplomowej - przekazanie pracy do zatwierdzenia przez opiekuna Przekazując pracę do zatwierdzenia (status pracy zostaje zmieniony na 3), promotor otrzymuje powiadomienie, że praca została zamieszczona w APD i przystępuje do jej weryfikacji.. Ta strona zawiera prace Studenta: - lewa tabela Prace dyplomowe to lista wszystkich prac Studenta, - prawa tabela Zadania to lista prac dla których Student ma do wykonania zadania.. Wstęp do pracy licencjackiej powinien mieć od 1 do 3 stron A4, co daje 2500 - 8000 znaków ze spacjami, na których z kolei znajduje się od 400 do 1200 słów.. Streszczenie pracy w języku polskim (objętość 1500‐2500 znaków tj.Student wprowadza do APD: język pracy, tytuł pracy w języku, w którym napisana jest praca.. Student otrzymuje powiadomienie na swój adres e-mail (zgodny z USOSweb .Streszczenie winno być zamieszczone po spisie treści w języku polskim oraz w języku angielskim.. Służy do tego przycisk "WYLOGUJ SIĘ" w prawym górnym rogu ekranu.Tytuł pracy w języku angielskim jest wymagany tylko w systemie APD.. Temat pracy magisterskiej lub licencjackiej powinien być ustalony i zatwierdzony przez Radę Wydziału nie później niż w ostatnim dniu przedostatniego semestru studiów (czyli: do końca 5 semestru studiów w przypadku pracy licencjackiej; do końca 3 semestru studiów w przypadku pracy magisterskiej na studiach II stopnia; do końca 9 semestru studiów na studiach jednolitych mgr).Przykładowe streszczenie pracy licencjackiej lub magisterskiej dostarcza inspirujących rozwiązań, jednak pamiętaj, aby niezmiennie kierować się w swojej pracy kilkoma kluczowymi zasadami.. plik z pracą powinien mieć nazwę:Streszczenie.. Dodatkowo ze względu na złożoność tematyki w pracy umieszczono również zagadnienia specyficzne dla projektowania mostów dużych prędkości.Rys.. Jeżeli promotor nie ma żadnych uwag odnośnie pracy, kieruje on pracę do systemu antyplagiatowego.Po ukończeniu pisania pracy dyplomowej, student wprowadza do APD streszczenie i słowa kluczowe.. Streszczenie nie jest w pracy magisterskiej sprawą zasadniczą, ani nawet wymaganą.. Pracę należy wgrać do APD wg następujących wymagań: a. format pliku PDF - treść zgodna z wydrukiem; obie prace muszą być zapisane w jednym pliku.Klikając w tytuł pracy znajdujący się w kolumnie Zadania , w tabeli UZUPEŁNIJ INFORMACJE (Rys.3), przechodzimy do następnej strony aplikacji (Rys.4) w której uzupełniamy: 1. c) słowa kluczowe (do 10 słów) 3.. Wszystkie kroki obiegu pracy w APD następują po sobie i nie mogą być uruchomione bez uzupełnienia niezbędnych danych.. Uwaga: Promotor może pracę zaakceptować lub skierować ją do poprawy.. Streszczenie pracy magisterskiej powinno: liczyć maksymalnie 1 stronę (od 1800 do 2200 znaków)Oświadczenie studenta(pdf) NIE BINDOWAĆ Z PRACĄ (WGRAĆ DO APD) Streszczenie pracy dyplomowej (word) ZAMIEŚCIĆ PO STRONIE TYTUŁOWEJ PRZED SPISEM TREŚCI ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Streszczenie winno zawierać: a) temat pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt