Alkohol polihydroksylowy wzór strukturalny

Pobierz

Glicerol- nazwa zwyczajowa alkoholu polihydroksylowego znanego również pod nazwą gliceryna.. Masa molowa: 152,15 g/mol Identyfikacja Numer CAS: 87-99-.. (środa) do godziny 15.00 przesłać mi adresy swoich maili, naGlicerol - alkohol polihydroksylowy, pochodna propanu, w którym trzy atomy wodoru zostały zastąpione grupami hydroksylowymi - OH.. 2. c) Wypisz wszystkie nazwy glicerolu.. Gliceryna (glicerol, prpoanotriol) (uzupełnij) a) Wzór sumaryczny-… b) Wzór strukturalny-… c) Masa cząsteczkowa-… d) Stosunek mas pierwiastków-… e) Reakcje spalania całkowitego- 3.Glicerol to nazwa zwyczajowa alkoholu polihydroksylowego, pochodnej propanu, w którym trzy atomy wodoru zostaly zastQ- pione grupami hydroksylowymi —OH.. Wzór sumaryczny gliceryny C3H5(OH)3 .. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku str. 150 -153 oraz .. Gęstość: 1,26 g/cm 3 (20 o C) Temperatura topnienia: 18 o C. PubChem: 6912- poznasz wzór sumaryczny i strukturalny glicerolu, - dowiesz się, jakie są właściwości i zastosowanie glicerolu.. Nazwy systematyczne alkoholi, nazywanych te˝ , tworzy si´ od nazw , dodajàc koƒcówk´ .. H H H │ │ │ H - C - C − C - H │ │ │ OH OH OH wzór strukturalny H 2 C - CH − CH 2 │ │ │ OH OH OH wzór półstrukturalny CH 2 (OH)CH(OH)CH 2 OH wzór grupowy C 3 H 5 (OH) 3 wzór sumarycznyDwuczłonowe nazwy alkoholi tworzy się, dodając do słowa alkohol nazwę pochodzącą od odpowiedniego węglowodoru, zmieniając zakończenie -an na -ylowy, np. alkohol metylowy..

Wzór półstrukturalny.

C n H 2n+2 Wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych tworzy się przez zastąpienie w alkanach jednego atomu wodoru grupą funkcyjną -OH .Wykrywanie alkoholi hydroksylowych polega na dodaniu do próbki świeżostrąconego Cu (OH) 2.. Wzór strukturalny: Glicerol to również alkohol polihydroksylowy, natomiast zbudowany jest z trzech atomów węgla, do których przyłączone są kolejno trzy grupy hydroksylowe.Glicerol potocznie nazywany jest gliceryną, zaś jego nazwa systemowa to: propano-1,2,3-triol.. Polecenie 2. Podaj wzór strukturalny oraz wzór sumaryczny glikolu etylenowego .Temat: Glicerol - alkohol polihydroksylowy dnia 16.03.. Właściwości glicerolu, równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego glicerolu.. Wejdź na mój profil na Instagramie: strukturalny metanolu Alkohole polihydroksylowe Do alkoholi polihydroksylowych zalicza się: 1.. Cele operacyjne: Cele wychowawcze: Uczeń: zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny, półstrukturalny, grupowy glicerolu podaje nazwę systematyczną glicerolu przestrzega zasad bezpiecznej pracypotwierdza przynależność glicerolu do alkoholi.. Wzór strukturalny:Nazwa systematyczna: Odpowiedź na zadanie z To jest chemia 2.. Zawierają w .. Narysuj wzór strukturalny glicerolu i opisz jego zastosowania.. .Podaj wzór strukturalny i nazwę systematyczną glikolu etylenowego C2H4(OH)2, wiedząc, że jest to alkohol polihydroksylowy.Wzór sumaryczny C 2 H 6 O 2 lub C 2 H 4 (OH) 2 Wzór strukturalny Właściwości Masa cząsteczkowa: 62,07 Stan skupienia w temp..

Gli alkohol polihyd Zaobse czq (fot. 103. naczynia.

Dzisiaj zapoznacie się z właściwościami glicerolu (alkoholu, który ma 3 grupy hydroksylowe)Glikol etylowy to alkohol polihydroksylowy, który zbudowany jest z dwóch atomów węgla oraz w jego cząsteczce występują dwie grupy hydroksylowych.. Cele lekcji: Cel główny: Poznanie właściwości i zastosowań glicerolu.. Wzór sumaryczny.. Glicerol to alkohol monohydroksylowy / polihydroksylowy, zawierajàcy jednà / dwie / trzy grupy hydroksylo-we.Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole to zawierające jedną grupę hydroksylową w cząsteczce pochodne alkanów o wzorze ogólnym C n H 2n+1 OH, czyli alkohole monohydroksylowe, na przykład metylowy, etylowy, propylowy .Wzór sumaryczny C 5 H 12 O 5.. Glicerol jest pochodną propanu.. Wzór ogólny: C nH .. Glicerol - alkohol polihydroksylowy Cele lekcji: Poznanie właściwości i zastosowań glicerolu.. Jest alkoholem trihydro- Jakie DošWE Badan Instruk Okreél powoli b) Glice-- Zgaé pa Podaj o C3H5(0 Fat.. Reforma 2019Temat: Glicerol - alkohol polihydroksylowy.. Proszę, zapisz w zeszycie temat lekcji: TEMAT: Glicerol - alkohol polihydroksylowy.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Alkohole - pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczkach grupę hydroksylową OH..

b) Napisz wzór strukturalny glicerolu.

Osad Cu (OH) 2 roztworzy się i w jego miejsce pojawi się klarowny roztwór.. Jeśli w próbce znajduje się alkohol polihydroksylowy to zawartość probówki zmieni zabarwienie na szafirowe lub granatowe.. Wzór sumaryczny - C 3 H 5 (OH) 3 Wzór strukturalny: Wzór półstrukturalny: lub jeśli wolisz , albo jeszcze inaczej Glicerol - to nazwa zwyczajowa (inaczej - gliceryna), nazwaTemat: Glicerol - alkohol polihydroksylowy.. Proszę uważnie przeczytać tekst ze str. 150 - 153, a następnie pisemnie w zeszycie odpowiedz na poniższe pytania: 1.. 2 PodkreÊl wyra˝enia, które b´dà tworzyły zdania prawdziwe.. Napisz reakcje spalania dla etanolu.. Glicerol jest to pochodna propanu zawierająca trzy grupy hydroksylowe - OH, czyli alkohol polihydroksylowy.. Diole - alkohole mające w cząsteczce dwie grupy hydroksylowe.. Wzór sumaryczny wzór strukturalny wzór cząsteczkowy Jakie właściwości ma glicerol?Ich wzór ogólny ma postaç: , gdzie jest grupà funkcyjnà.. Masa cząsteczkowa: 92,09 g/mol.. Zapisywanie wzorów sumarycznego i półstrukturalnego glicerolu.. 20°C: ciecz Temperatura topnienia: -13°C Temperatura wrzenia: 197,6°C Temperatura zapłonu: - w zamkniętym tyglu: 111°C - w otwartym tyglu: 115,5°C Temperatura samozapłonu: 410°CWzór strukturalny: 4 5 6 Zapamiętaj!. Właściwości.. Na poprzedniej lekcji poznaliście sposoby otrzymywania oraz zastosowania prostych alko-holi - metanolu (alkoholu metylowego) i etanolu (alkoholu etylowego)..

Porównanie właściwości alkoholi.

Na dobry początekTemat lekcji: Glicerol - alkohol polihydroksylowy.. Diole, w których grupy hydroksylowe przyłączone są do sąsiednich atomów węgla, noszą nazwę dioli wicynalnych lub glikoli.. Glicer Na podstWzór sumaryczny C3H5(OH)3 Wzór strukturalny………………………………………….. a) Właściwości glicerolu • bezbarwna ciecz • bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie • higroskopijny • ma gęstość większą od gęstości wody • bezwonny • słodki smak • odczyn obojętny • ulega reakcjom spalaniTemat: Glicerol - alkohol polihydroksylowy.. Jest to spowodowane pojawieniem się związku .Pod tematem proszę napisać wzór sumaryczny, strukturalny, grupowy i półstrukturalny glicerolu oraz reakcje spalania tego alkoholu.1.. Obejrzyj prezentację: alkoholi (wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady) a) Alkohole monohydroksylowe - b) Alkohole polihydroksylowe - 2.. Karta pracy .. Glicerol - alkohol polihydroksylowy .. Wzór sumaryczny, wzór strukturalny i wzór półstrukturalny glicerolu.. Nazwę systematyczną glicerolu.. Przykłady dioli zaprezentowano poniżej.Gliceryna (glicerol): jest to alkohol polihydroksylowy posiadający 3 grupy hydroksylowe w cząsteczce.. Zakres podstawowy.. Temperatura wrzenia: 290 o C.Alkohole to związki chemiczne zaliczane do pochodnych węglowodorów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt