Plan rewalidacji dla ucznia niedowidzącego

Pobierz

Czas realizacji programu: drugi etap edukacyjny Diagnoza ucznia: Krótkowzroczność.Niedowidzenie oka prawego.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego w klasie pierwszej Temat: Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy Cele rewalidacyjne: - usprawnianie funkcji wzrokowych w zakresie: spostrzegania, syntezy i analizy wzrokowej - ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowejZajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.W czasie trwania zajęć nauczyciel będzie podkreślał mocne strony ucznia, starał się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęcał do pracy oraz pomagał pokonywać trudności.. Zatem dzieci i uczniowie z wadą wzroku mogą .Plik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych: Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.. Kot w łaty - scenariusz zajęć, autyzm.. * Trochę matematyki - Elementarne pojęcia matematyczne.Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie zajęć prowadzonych ..

Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem.

Powoduje to, że w tym półroczu chłopiec uczestniczył w 7 godzinach rewalidacji, natomiast opuścił 14 godzin, w tym 7 godzin- to jego ucieczki, kolejne 7 - to nieobecności całodzienne lub zwolnienia .Dzieci powinny być poddane dokładnej diagnozie, a następnie pedagodzy i terapeuci powinni opracować dla niego indywidualny plan procesu dydaktycznego oraz rewalidacji.. - Lublin : Wydaw.. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.Zajęcia teurapeutyczne dal dzieci niewidomych i niedowidzących Zajęcia tyflologiczne (wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej i usprawnianie widzenia) Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku, tj. na rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu.. INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.. Kurczak - arkusz pracy dla dzieci z problemami z uwagą.. Dzieci śledzą wzrokiem za poruszającym się przedmiotem - długopisem, mazakiem, kredką ( Ja do tego ćwiczenia wykorzystuję .Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 14 maja 2018 roku.. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia klasy czwartej .. Zadania - ćwiczenia.. Początki szkolnictwa specjalnego dla dzieci niewidomych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna..

Należy traktować ucznia w sposób zindywidualizowany.

Wspieranie koordynacji wzrokowo- ruchowej o pracy oko .Program indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.. Kształcenie specjalne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim realizowane w szkole specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej; 2.Zadania placówek dla niewidomych i niedowidzących - zadania.. 3.Program zajęć wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci nauczania zintegrowanego z trudnościami edukacyjnymi w zakresie aktywności polonistycznej i matematycznej, jest zgodny z treściami "Podstawy programowej".. Ćwiczenia z terapii widzenia: a) Ćwiczenia fiksacji, ruchu gałek za poruszającym się przedmiotem, szybkości spostrzegania oraz koncentracji.. Odpowiednio do indywidualnych możliwości dziecka, predyspozycji rodziców i wymagań środowiskowych należy stosować w stosunku do niego właściwą metodę postępowania usprawniającego.CELE PRACY REWALIDACYJNEJ.. I etap edukacyjnyScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl I. Usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizy pdf Udostępnij: Wczytywanie… Podobne Uczeń z zespołem Aspergera - scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych 24 listopada 2020 W "#ASD" Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową.Scenariusze i pomysły do pracy - rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, programy rewalidacji, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, teoretyczne podstawy rewalidacji.d) Podsumowanie zajęć rewalidacyjnych : Nadal największym problemem ucznia są zaburzenia w jego zachowaniu oraz problemy emocjonalne..

podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego ucznia.

przeznaczona dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych umysłowo.. Dwa aspekty pracy rewalidacyjnej:Niniejszy program przeznaczony do realizacji na zajęciach rewalidacji indywidualnej z uczniem u którego występuje niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Krokus - arkusz pracy dla dziecka z autyzmem.. Róża - arkusz pracy dla dzieci z trudnościami z uwagą.. Jest podzielona na cztery działy zgodne pod względem treści z działami obszaru oddziaływania "Funkcjonowanie w środowisku": * Trochę komunikacji - Komunikowanie się.. Cele ogólne: - stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, - rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia, - usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz orientacji przestrzennej.. Powitanie uczniów.. Wałkowanie wałeczków i obwodzenie nimi liści, liter, cyfr itp. Lepienie zwierząt, miski, kubka itp.Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno - wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.. Mak - arkusz pracy dla dziecka z autyzmem.. W codziennym postępowaniu zapewnić uczniowi optymalne warunki do widzenia..

Cele ogólne: dynamizowanie możliwie najpełniejszego rozwoju ucznia.

Nauczanie osób niewidomych i niedowidzących opiera się na założeniu M. Grzegorzewskiej, że "dziecko niewidome jest dzieckiem normalnym umysłowo, o ile przyczyna, która pozbawiła je wzroku, nie uszkodziła kory mózgowej".. Działania są ukierunkowane na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i lepsze funkcjonowanie w sferze emocjonalno-społecznej.. Ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią koła, kwadratu, trójkąta.. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.. Mam nadzieję, że powyższa praca pokazuje, jak ważna jest rola rodziny w procesie wychowania i rewalidacji dziecka niewidomego lub niedowidzącego.Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych oraz wywiadu z rodzicem dziewczynki.Ćwiczenia i zabawy na materiale bezliterowym kształtujące sprawność ruchową i manualną, oraz usprawniające percepcje słuchową, wzrokową i koordynacje będą wykorzystywane w czasie zajęć drugiego etapu rewalidacji.. W 50343; Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak;Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.. Cele szczegółowe: - rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych,1.. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć.. 1.Łączenie ćwiczeń ruchowych z elementami koncentrowania uwagi, gry i zabawy zręcznościowe, np. rzuty do celu lewą i prawą ręką, rzuty piłką do celu, rzucanie piłek do siebie i łapanie ich, rzuty dowolne i do celuPrezentacja dla nauczycieli Spis treści: Potrzeba integracji Trudności na jakie napotykają dzieci niedowidzące w szkole, w tym trudności ortograficzne w piśmie Potrzeba pełnej diagnozy (1) Potrzeba pełnej diagnozy (2) Podstawowe zasady i metody pedagogiki specjalnej Zasady pracy z dzieckiem niedowidzącym (1) Zasady pracy z dzieckiem .Opracowałam program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, aby wyposażyć go w wiedzę i umiejętności, które będą dla niego funkcjonalne oraz które okażą się niezbędne w jego przyszłym dorosłym życiu.. Zasady pracy - stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy;Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu wymaga odpowiedniego postępowania rewalidacyjnego, by mogło rozwijać się w optymalnych warunkach słuchowo- językowych.. Zalecenia do pracy z dzieckiem zgodnie z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.. - 2003, nr 1, s. 33-37 Sygn.. - Warszawa : MENiS, 2005.Indywidualny program rewalidacji dla ucznia klasy II integracyjnej obejmujący I etap kształcenia.. I. Utrwalenie znajomości alfabetu pisanego i drukowanego, oraz znaków matematycznych.. Spis treści: Wstęp Wskazania do pracy z dzieckiemKoń - arkusz pracy dla dziecka z trudnościami z uwagą.. Królik - scenariusz .Zabawa Edukacyjna "Już wiem!".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt