Lexlege ustawa o odpadach

Pobierz

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730) zarządza się, co następuje: § 1.. Odpady z wypadków Art. 101a.. Materiały Tekst rozporządzeniaDziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1975 Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Tekst pierwotnyz dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Tekst pierwotny Na podstawie art. 68 ust.. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.. [Zakres przedmiotowy] .. USTAWA z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie .4) ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1564), 5) ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592), 6) ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 1648), 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) zarządza się, co następuje: § 1..

Ustawa o odpadach.

[Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów]USTAWA z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach Art. 1.. 2.Jesteś tutaj: Strona główna Akty prawne Ustawa o odpadach DZIAŁ VII.. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, a także przez zmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania zasobów oraz poprawę efektywności takiego użytkowania, w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.Jun 18, 2022Jun 18, 2022Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ.. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami Art. 27.. Przepisy ogólne .. o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972); 7) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady .Ustawa o odpadach Dz.U.2022.0.699 t.j.. Zbieranie i odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ Art. 101a.. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.. DZIAŁ I.. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi 1.Ustawa o odpadach Dz.U.2022.0.699 t.j..

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach .

Zbieranie i odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych7) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, a także przez zmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania zasobów oraz poprawę efektywności takiego użytkowania, w celu przejścia na gospodarkę …17 maja w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 poz. 906).. Gospodarowanie wytworzonymi odpadami 1.. Art. 172. Przepis karny 1.Ustawa o odpadach Dz.U.2022.0.699 t.j.. Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów Rozdział 6.. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1:Istnieją akty zmieniające dla tego aktu..

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Rozdział 4.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt