Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii ankieta

Pobierz

Badane problemy: 1.konieczność przeprowadzenia diagnozy występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych została wskazana w § 6 ust.. Wytyczne dotyczące działalności szkoły w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii: Diagnoza została przygotowana na podstawie pytań zamieszczonych w ankiecie skierowanej do uczniów klas 3 i 4 oraz notatek służbowych wychowawcy, wywiadu z nim a także w oparciu o rozmowy z uczniami i ich obserwację.4) Analiza Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 5) Opracowanie diagnozy czynników ryzyka oraz czynników chroniących, 6) Opracowanie zaleceń do działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej oraz profilaktycznej, które mogą zostać wykorzystane przy uzupełnianiu szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych - w terminie do 30 września 2018 r. 2.. Jak już wspomniano, celem opisywanych badań było odsłonięcie kolejnej (po VademecumCzynniki niejednoznaczne (chroniące czy ryzyka?). Brak umiejętności nawiązywania właściwych relacji społecznych.. 2 lutego 2013.. • Uczniowie są otwarci i potrafią dzielić się z nauczycielami, pedagogiem swoimi problemami osobistymi..

obowiązek podejmowania działań ...informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

2 rozporządzenia men z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu …Dec 4, 2021więcej jest czynników ryzyka, im bardziej są one szkodliwe oraz im dłużej trwa ich działanie.. Plan badań 1.Przygotowanie narzędzi badawczych - ankiet, 2.Ankietowanie uczniów kl. VII i VIII, 3.Analiza wyników ankiet w kl.W Raporcie I przedstawiono podstawowe założenia całego projektu badawczego.. 1.Kwestionariusz ankiety w ramach projektu "Myśl pozytywnie" - badający poziom stresu .. Ankietowaniu poddano 134 .4) Opracowanie diagnozy czynników ryzyka oraz czynników chroniących, 5) Opracowanie zaleceń do działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej oraz profilaktycznej, które mogą zostać wykorzystane przy uzupełnianiu szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.. W dalszych etapach prac niniejszy dokument posłuży do przygotowania propozycji działań edukacyjnych, informacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych w ramach .zdiagnozowanych ryzyk i bazuje na wykorzystaniu czynników chroniących.. Niewykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy na temat komunikowania się.. Plan badań 1.. W tej części publikacji zaprezentowana zostanie koncepcja analizy szkolnych czynników ryzyka i czynników chroniących w rozwoju psychospołecznym młodzieży..

Zrezygnowano 3.Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących przeprowadzona w klasie II W diagnozie wzięło udział 20 uczniów.

mimo oczekiwanego ochronnego kierunku działania, związane są z nasileniem zachowań problemowych; w zależności od ich szczegółowej charakterystyki (występowania określonych warunków/cech danego czynnika) wiążą się z ograniczeniem lub nasileniem zachowań problemowych.Profilaktyka uzależnień w szkole.. 5.Opracowanie działań do programu wychowawczo-profilaktycznego.. • Zaburzenia stanu emocjonalnego uczniów są rozpoznawane i kierowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.. Podstawą do opracowania diagnozy w głównej mierze były : analiza dokumentacji, rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły oraz wniosków z pracy Zespołu .. profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii),określono czynniki: .Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych - w terminie do 30 września 2018 r. 2.. Plan badań 1.. Przygotowanie narzędzi badawczych - ankiet: a) ankietowanie uczniów kl. V, VI, VII i VIII, b) analiza wyników ankiet w kl.Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych - w terminie do 30 września 2018 r.zmiana: w terminie do 30 maja 2019 roku 2..

Polskich ... 3.rozpoznania czynników ryzyka oraz czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania ryzykownych zachowań przez uczniów.

Diagnoza stopnia aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od zajęć - KulCzynniki ryzyka zdiagnozowane na podstawie wyników badań: spędzanie wolnego czasu przed komputerem, słaba frekwencja części uczniów na zajęciach szkolnych, przebywanie w środowisku młodzieżowym, w którym używało się substancji psychoaktywnych - łatwość dostępu do tych substancji,przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono wśród społeczności szkolnej diagnozę, której celem było określenie czynników chroniących oraz czynników ryzyka.. Diagnoza stopnia aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od zajęć - Kultura spędzania wolnego czasu.. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania .W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DIAGNOZA CZYNNIKÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PODEJMOWANIE PRZEZ UCZNIÓW ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH Ankieta skierowana do uczniów klasy V - VIII Klasy V W ankiecie wzięło udział 40 uczniów z klasy V a (17os), V b (10 os) oraz V c (13os)..

W naszej szkole istnieją następujące czynniki ryzyka: 1.

Przygotowanie narzędzi badawczych - ankiet, a) ankietowanie uczniów kl. IV, VI, VII i VIII, b) analiza wyników ankiet w kl.Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka w Szkole Podstawowej w Młochowie na podstawie: § 6 ust.. Spis treści pokaż.. informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.2015 poz.1249), przeprowadziliśmy w naszej .4.Opracowanie diagnozy czynników ryzyka oraz czynników chroniących.. II.NARZĘDZIA BADAWCZE.. Raport z diagnozy opracowano na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, rozmów z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły oraz na podstawie ankiet.. Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechyDiagnoza czynników chroniących oraz czynników ryzyka w Szkole Podstawowej Nr 3 im.. informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii przeprowadziliśmy w naszej placówce diagnozę czynników ryzyka oraz czynników chroniących.. Diagnoza stopnia aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od zajęć - Kultura spędzania wolnego czasu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt