Jednolite części wód podziemnych dorzecze odry

Pobierz

Silnie zmieniona część wód - jednolita część wód powierzchniowych, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka .Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że zamieszczone powyżej materiały powstały na podstawie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.. Po wybraniu narzędzia oznaczonego literą [ i ] (na slajdzie oznaczone ) klikamy lewym klawiszem myszy w interesującym nas miejscu terenu.Jednolita część wód podziemnych - oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.. PoniżejNa obszarze dorzecza Odry występują w całości lub fragmentarycznie 73 główne zbiorniki wód podziemnych (tab. 2).. BILANS WODNOGOSPODARCZY WÓD PODZIEMNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁYWAŃ Z WODAMI POWIERZCHNIOWYMI W POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA ODRY.. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako "poniżej dobrego".Dorzecze Odry: rzeki: 1735 jeziora: 422 przejściowe: 4 przybrzeżne: 4 Region wodny Warty: rzeki: 632 : jeziora: 284 Ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD PODZIEMNYCH określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnychRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju Dz.U..

Jednolite części wód podziemnych - obszar dorzecza Odry * Mapa 5.

Jednolita część wód powierzchniowych - oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych (jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wody,WÓD PODZIEMNYCH W POLSKIEJ CZĘŚCI.. Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o .Odra (niem.. Silnie zmieniona część wód - jednolita część wód powierzchniowych, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności człowieka.Odra 19 179 2 Dniestr 3 2 0 0 0 Dunaj 11 5 0 0 0 Łaba 8 8 0 0 0 Razem 4586 3468 45 557 3 Zmiany w wykazie JCWP Ostatecznie, w wyniku weryfikacji granic JCWP rzek oraz konsultacji społecznych, wykaz JCWP rzek zawiera 3468 części wód rzecznych oraz 45 części wód wyznaczonych jako zbiorniki zaporowe..

Scalone części wód powierzchniowych - obszar dorzecza Odry * Mapa 4.

W podziale hydrograficznym Polski dokonanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dorzecze Odry jest podstawową jednostką hydrograficzną.Na terenie RZGW we Wrocławiu wyodrębniono 691 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) w tym: 683 JCWP na obszarze dorzecza Odry 8 JCWP na obszarze dorzecza Łaby i Dunaju .Scalona część wód powierzchniowych - jednolite części wód, które zostały zgrupowane na potrzeby opracowywania planów gospodarowania wodami i ich aktualizacji.. Omawiany teren zajmuje powierzchnię 3288,5 km 2 i charakteryzuje się wysoką jeziornością.Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych.. zlokalizowana jest na obszarze dorzecza OdryDorzecze Odry .. Następnie, narzędziami lupy i dłoni, podobnie jak w Geoportalu GUGiK, odnajdujemy interesujący nas teren.. Informator PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ .. Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 861 km², z czego 106 056 km² obszaru Polski.. z 2016r., poz. 1911) i mają jedynie charakter pomocniczy .JCWPd - jednolite części wód podziemnych JST - jednostki samorządu terytorialnego KLIMADA - projekt "Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów ..

Typy jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych - obszar dorzecza Odry * Mapa 6.

2016 poz. 1918 tom 1 Jednolite części wód (JCW) Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze RZGW w Gliwicach - Mapa Jednolite części wód podziemnych na obszarze RZGW w Gliwicach - MapaMapy jednolitych części wód; Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; Program wodno - środowiskowy kraju; Warunki korzystania z wód regionu wodnego; Warunki korzystania z wód zlewni; Wykazy; Konsultacje społeczne; Plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz studium ochrony przeciwpowodziowejdla każdej jednolitej części wód, zgodnie z jej stanem określonym na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska, przypisane zostały ustalone wcześniej cele środowiskowe, jakie jednolita część wód powinna osiągnąć do 2015 r. RDW przewiduje także możliwość ustalenia odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych.Jednolite części wód powierzchniowych - obszar dorzecza Odry * Mapa 3.. Informacje dotyczące jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dostępne są: W serwisie mapowym geoportal.gov.pl, w zakładce Dane innych instytucji (Wody Polskie) Poniżej bezpośrednie linki: do kompozycji z JCW powierzchniowymi (JCW: rzeczne, jeziorne przejściowe przybrzeżne) - JCW powierzchniowe,Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.Jednolite części wód podziemnych w podziale na 172 obszary Zestawienie tabelaryczne informacji o jednolitych częściach wód podziemnych w podziale na 172 obszaryJednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro (włączając w to inne naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy), sztuczny zbiornik wodny, ciek (struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich wód wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeżnych..

Typy jednolitych części wód ...zostały wyodrębnione jednolite części wód podziemnych (JCWPd).

JCWPd można przeglądać na portalach mapowych KZGW (geoportal.kzgw.gov.pl) lub GUGiKUstawa Prawo wodne z 2017 r., wskazuje na 9 obszarów dorzeczy, tj. Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej.. Wodra, łac. Viadrus, Oddera) - rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec.Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski.Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski, jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Charakterystyka obszaru dorzecza Odry ¾1735 jednolitych części wód rzek ¾4 jednolite części wód przejściowych ¾5 jednolitych części wód przybrzeżnych ¾419 jednolitych części wód jezior ¾64 jednolite części wód podziemnych.. W ramach III cyklu planistycznego zostały zweryfikowane m.in. podstawowe jednostki planistyczne, a więc jednolite części wód powierzchniowych wraz z typologią.Dorzecze Odry - obszar, z którego do rzeki głównej Odry spływają wszystkie jej dopływy.Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy.. Charakterystyka obszaru dorzecza ¾23 typy rzek ¾6 typów jezior.Scalona część wód powierzchniowych - jednolite części wód, które zostały zgrupowane na potrzeby opracowywania planów gospodarowania wodami i ich aktualizacji.. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU DORZECZA Wody powierzchniowe Wody podziemne Cele środowiskowe Warunki referencyjne oraz typologia JCWP Warunki referencyjne Typologia Przyrodnicze obszary chronione CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW WODNYCH Region wodny Małej Wisły Region wodny Górnej Wisły Region wodny .. Rodzaj zbiornika Dorzecze .Jednolita część wód podziemnych nr 27 Charakterystyka hydrogeologiczna: JCWPd nr 27 znajduje się w dorzeczu Odry a jej granice pokrywają się z granicami zlewni Drawy.. WPROWADZENIE Cel oraz podstawa opracowania dokumentu Zakres dokumentu 7 2.. Analiza ta prowadzi do okreœlenia zasad przeprowadzania jednolitegoWYSZUKIWANIE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH (JCWPd) Wraz z aktualnymi planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (2009-2015) obowiązuje podział na 161 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) na terenie kraju.. Nr 40, poz. 451) omawiana inwestycja w miejscowości Koszkowo, gmina Borek Wlkp.. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki stanowiące JCWP.tym przykładzie "jednolite części wód powierzchniowych" .. Redakcja i projekt typograficzny: Micha³ Dziubiel, ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt