Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego pdf 2021

Pobierz

Przedłożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego: do 16 września 2019 (w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 3.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust.. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji 1. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.. 2 pkt.1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniachPlany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl .. Dokumentacja stażu: świadectwa, sprawozdania, zaświadczenia.. Wrzesień 2019 Cały okres stażuDOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI Lp.. Zaświadczenia.. Gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej.. Otwórz dokument Anna Kiełb W przypadku pytań, proszę pisać: lub dzwonić CEN 94 34 767 40PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021/2022.

Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. Opublikowanie ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomo wanego".. Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien: 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko: mgr Marta Gałęska 1.. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci 1.Plan rozwoju zawodowego.. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin 1.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Przykładowy wniosek 2021 Poniżej przykładowe zapisy z planu rozwoju (nie jest to cały dokument), oczywiście proszę wziąć pod uwagę inne terminy i zadania zgodne z Państwa pracą i specyfiką szkoły.. Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa w Kleszczewie Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej .. 12/4/2021 5:43:34 PM .4.. Ocena może być pozytywna lub negatywna..

Ocena dorobku zawodowego opracowana przez Dyrektora.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego.. Jeśli nauczyciel w swoim sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego odniósł się szczegółowo do wszystkich zadań ujętych w tym planie, to dyrektor w swoim uzasadnieniu może ograniczyć się .PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Okres stażu: 2 lata i 9 .May 1, 2022nauczyciela.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Rok szkolny 2020/21 Maj 2021 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem - stażystą.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.. Beata Kompanowska.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy..

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. Jankowice.zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. Przepis § 3Kluczową podstawą do ustalenia, a następnie uzasadnienia opinii o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego jest plan rozwoju zawodowego..

DANE OSOBOWEPlan rozwoju zawodowego.

Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.Jul 4, 2021Jun 17, 20222.. § 7 ust.. 2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.. §8 ust.. .NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Obserwacje zajęć przez dyrektora.6 days agoPoniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. Październik 2017r.. Okres stażu.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. - opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. Musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, co semestr.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt