Wartości i cele kształcenia

Pobierz

W pedagogice najczęściej wartości są ujmowane jako wszystko to, co jest cenne, godne pożądania i wyboru, ważne i doniosłe.. Wartości pociągają dzieci i dorosłych ku sobie, oraz zmuszają do podejmowania wyborów czy też .SpistreściWstęp .9I.. Czynnikami wpływającymi na dobór treści do programów szkolnych jest:"wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności" "rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów" "sprzyjanie rozwojowi samodzielnego i krytycznego myślenia" "wspieranie rozwoju twórczości" "rozbudzanie potrzeb…" "rozwijanie wrażliwości" itp.• Pośrednie - otrzymuje się w rezultacie podziału celów ogólnych wyrażonych w kategoriach funkcji na składniki w postaci czynności.. Emocjonalna - polegająca na wyłonieniu wartości i ich wytwarzaniu.. ; ogólne przygotowanie do działalności praktycznej - udział w przekształcaniu przyrody, życia społecznego itp.; kształtowanie humanistycznego stosunku do ogólnoludzkich wartości oraz związanych z nimi postaw i przekonań światopoglądowychCele ogólne kształcenia wskazują kierunki dążenia ucznia, inspirują nauczyciela do tworzenia uczniom sytuacji sprzyjających tym celom.. • Szczegółowe - precyzyjne sposoby wyrażania ogólnych celów w postaci zadań, pytań, problemów, poleceń.. Są to świadome, sensowne, z góry planowane, w miarę konkretne efekty systemu edukacji szkolnej..

Program i treści kształcenia.

Intelektualna - zmierzająca do poznawania świata.. Można je ujmować w makroskali (1) i mikroskali (2) :Kategorie celów kształcenia: Przekonanie o prawdziwości wiedzy Oznacza zaufanie do prawdziwości określonej informacji o rzeczywistości, ale bez jej wartościowania, a tym bardziej angażowania się w jej stosowanie.. Wady celów kształcenia w postaci ogólnej: W procesie kształcenia powinny występować trzy rodzaje aktywności uczniów: 1.. Kształcenie ogólne a cele kształcenia Od wieków ludzie stawali w obliczu dylematu, jak należy rozumieć kształ-Związek celów kształcenia ogólnego: od strony rzeczowej: opanowanie ogólnej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, technice, kulturze i sztuce.. Przedmiot izadania dydakĘki kształcenia ogólnego1.. • Wybór własnego systemu wartości (charakteryzowanie) - podporządkowanie postępowania wartościom, przekształcanie systemów wartości w pogląd na świat .za nadrzędne wartości wszystkich systemów społeczno - politycznych należy przyjąć dobro każdego człowieka , szczęście i wszechstronny rozwój oraz dobro całego społeczeństwa , jego harmonijny rozwój polityczny , ekonomiczny i kulturalny".1 cele kształcenia powinny być ukierunkowane przede wszystkim na wartości poparte tradycją dziedzictwa …Wartościąjest wszystko to, co stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeńi aspiracji człowieka..

Cele kształcenia.

Darmowy.. Uczeń nie kwestionuje tej informacji co można uznać już za wstępne osiągnięcie światopoglądowe.. Formułowanie celów w postaci ogólnej ma wiele zalet: Jest bogate znaczeniowo.. wykład pewnych założeń i wytycznych .Wartości w wychowaniu.. Efekty te odnoszą się do pożądanych zmian, które dokonują się w wiedzy, umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach i innych cechach osobowości uczniów pod wpływem procesu kształcenia.. w pracy szkół i nauczycieli program nauczania jest podstawowym dokumentem określającym ich obowiązki i prawa, normujący ich prace.. J. Gajdy: WARTOŚCI I CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Ze względu na materię wartości Ze względu na zasięg Ze względu na czas Ze względu na trwałość Ze względu na sferę zaangażowania Ze względu na ogólną ocenę Modalny Treści Zamiaru i intencji Ogólności Intensywności Uzewnętrznienia Zakresu Organizacji Wartości dóbr Wartości hedoniczne Wartości moralneCele kształcenia według K. Denka są to świadome, z góry oczekiwane, planowane, a zarazem w miarę konkretne efekty edukacji.. Jest zwięzłe.. 261 Stworzony przez niego system zakładał takie prowadzenie procesu edukacji, aby miał on charakter holistyczny, aby wychowanek mógł rozwijać różne sfery aktywności: poznawczą, afektywną i psycho-motoryczną.Cele kształcenia - cele kształcenia w reformującej się szkole Polskiej - Taksomania celów edukacyjnych a)..

Przekonanie o wartości wiedzyTreść kształcenia.

możliwości i ograniczenia operacjonalizacji celów (sztuka nauczania Niemierko) Cele kształcenia - określamy jako zamierzone właściwości uczniów pod względem emocjonalno-motywacyjnym i poznawczym.Wartości i antywartości — aspekt edukacyjny Podziel się Wśród cech wyróżniających człowieka i całe społeczeństwa ludzkie od reszty istot żyjących na ziemi znaczące miejsce zajmuje stan świadomości, w którym zaś centralne miejsce zajmują wartości.. Wykształcenie staje się "podstawą i stałą wartością zgodnie z zasadą" uczyć się, aby być, "gdyż wartości stanowią podstawową procesów kształcenia i wychowania" (J.Półturzycki,1996,s.75).cele podmiotowe (poznanie siebie, swoich zainteresowań i braków) Wyróżnia się następujące cele: cele poznawcze, które dotyczą procesów poznawczych takich jak myślenie, spostrzeganie czy analiza cele emocjonalne - dotyczą uczenia się poprzez przeżywanie cele psychomotoryczne są związane z przemieszczaniem się, wykonywaniem pewnych czynnościSep 9, 2021Cele kształcenia to planowe, zamierzone i długotrwałe założenia dydaktyczne co do tego jak kształcić, jakie wartości wpajać i jakimi metodami.. Komunikacja .. W drugiej części, na podstawie analizy podstaw pr o-gramowych kształcenia ogólnego z przedmiotu etyka, dokonam rozpoznania wystę-pujących w nich koncepcji kształcenia ogólnego..

Mówimy o wychowaniu do wartości.

Operacyjne cele kształcenia to opisy zachowań uczniów, jakie mają oni przejawiać po ukończeniu lekcji.Edukacja - kształcenie i wychowanie 138 pięćdziesiątych XX wieku przez amerykańskiego pedagoga Benjamina Blooma.. Cele kształcenia to planowe, zamierzone i .Proces kształceniato zbiór wzajemnie się warunkujących czynności nauczyciela i uczniów, które są podporządkowane realizacji wspólnego celu, czyli wywołania założonych, względnie trwałych zmian w obrębie osobowości uczniów.Należy jasno przedstawić cel podczas danych zajęć.. Może to więc byćprzedmiot materialny, osoba, instytucja, idea, rodzaj działa- nia, typ stosunków społecznych itp. Od odczuwanych i uznawanych wartości zależy sposób myślenia człowieka.Operacjonalizacja celów kształcenia.. Znaczeniei zakrespojęciadydaktyki.celów kształcenia ogólnego.. program nauczania - uporządkowany przez specjalistów zbiór tematów z wybranych dziedzin wiedzy i życia, przydatny dla nauczania.. jest zbiorem planowanych czynności ucznia i wyznaczonych przez materiał nauczania oraz zaplanowaną zmianę psychiczną.. procedura operacjonalizacji edukacyjnych celów ogólnych b).. to zbiór znaczeń wiadomości odebranych przez ucznia i wytworzonych przez niego w trakcie uczenia się.. Niekiedy do wartości zalicza sięzarówno przedmioty pożądania, jak i repulsji (wstręt, niechęćdo czegoś).. Wartości w pedagogice to "treść pojęć ogólnych albo abstrakcyjnych, wobec których osoby .Prezentacja nr 2: Uszczegóławianie celów kształcenia.. Praktyczna - polega na przekształcaniu rzeczywistości.5.. Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.. Podział celów kształceniaWartości i cele kształcenia ogólnego Agnieszka Parszewska PPW II, gr.2 studia stacjonarne Pojęcie wartości Pojęcie wartości można zdefiniować jako cechy, zachowania lub normy niezwykle cenne i pożądane przez jednostkę czy społeczeństwo; może być odniesione m.im.. Jak wiemy wiedza i umiejętności nabywane w szkole wpływają na pogląd i przekonania, ale nie byłoby to możliwe, gdyby treść nie była zgodna z rzeczywistością.. Do idei, osób,Jak stąd wynika cele i treści kształcenia w dużym stopniu zależą od potrzeb społecznych.. Są one projekcją przyszłości.CELE KSZTAŁCENIA Poziomy celów edukacji szkolnej (Kazimierz Denek - "Wartości i cele edukacji szkolnej" ; Poznań - Toruń 1994) W zależności od przyjętych kryteriów podziału w teorii i praktyce dydaktyczno - wychowawczej stosuje się różne poziomy celów edukacji szkolnej .. jest układem dynamicznym, zmiennym w trakcie pracy ucznia nad nią i oddającym funkcjonowanie .Jest to możliwe, gdy wartości przenikają cały proces kształcenia i wychowania" (E. Kobyłecka,1998,s.. Wartości są uznawane za podłoże procesu wychowania.. Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android!. Szybszy dostęp niż przeglądarce!. Wymagania naukowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt