Promocja szkoły w środowisku lokalnym sprawozdanie dyplomowany

Pobierz

Promocja szkoły: a) Udział w różnych projektach i konkursach ogólnopolskich Konkurs zorganizowanym przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie.Promocja szkoły • Zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodno ści i przychylno ści środowiska, budowanie wizerunku szkoły zewn ętrznego i dydaktyczno-wychowawczego oraz kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku.. Fanpage na Facebooku w znacznym stopniu wpływa na promocję szkoły nie tylko w środowisku lokalnym, ale też globalnym.. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie .. Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.. Zadanie 4:5 days agoJun 13, 20202.. Promocja biblioteki wśród społeczno ści szkolnej - Prowadzenie kroniki biblioteki - Organizowanie kiermaszów ksi ąŜek - Na bie Ŝąco5.. Efekty promocji placówki oświatowej Prezentacja placówki oświatowej Przykłady materiałów wykorzystanych do promocji szkoły Zajęcia pozalekcyjne oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne Zewnętrzna.promowanie w środowisku lokalnym, wzbogacaniu warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności, wspomaganie ucznia słabego i zdolnego, aktywny udział w pracach zespołu Humanistów, ds. Informatyzacji, ds. Promocji Szkoły.Przygotowanie zestawu zadań i schematu punktowania na szkolny konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym..

Zadanie 3: Promocja szkoły w środowisku lokalnym .

Przeprowadzenie w szkole gminnego etapu konkursu matematycznego "Rachmistrz".. 3.Podejmując działania na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym zorganizowałam gminny przegląd wokalno-recytatorski Wiosna w wierszu i piosence.. Podejmowanie działań promocyjnych zmniejsza dystans w relacjach rodzic - szkoła i przyczynia się do integracji społeczności lokalnej w trosce o przyszłość młodzieży.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr wychowawca świetlicy odbywający staż w Szkole Podstawowej nr 1 im.. Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych.. PODJĘŁAM DZIAŁANIA, PRZYGOTOWUJĄCE DO ODBYCIA STAŻU Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 r. Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły .Jun 3, 2022promocja szkoły w środowisku lokalnym, wysoki poziom imprez organizowanych na terenie szkoły.. Praca w zespole nauczycieli.. Zorganizowanie spotkania z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie", poświęconego Siostrom Urszulankom oraz ich patronce - św. Anili Merici Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez przybranie postaci "EkoBeatki" Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, WOŚP itp.)..

Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Cały okres stażu 4.. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach I.. Wymagały one ode mnie wiele wysiłku, ale efekt był satysfakcjonujący.. Realizacja przydzielonych zadań.Podejmowałam działania na rzecz promocji przedszkola w środowisku lokalnym Na łamach prasy lokalnej "Głos Chełmżyński" i "Nowości " ukazały się artykuły dotyczące niektórych moich przedsięwzięć: "Najlepsze prace plastyczne", "Akcja nakrętka", "Dzień Mamy w przedszkolu", "Ogólnopolski konkurs przedszkolny".- działania angażujące uczniów w życie szkoły, wspomagają tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, - przyczyniają się do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji, integrują środowisko rodzinne, - stwarzają uczniom możliwości prezentacji swoich umiejętności i zdolności, zdobywania nowych doświadczeń, pokonywania nieśmiałości.Promowanie szkoły w środowisku lokalnym • Organizowanie akcji charytatywnych we współpracy z SU.. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.. Dla nauczyciela: poszerzenie wiedzy na temat procedury uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego, wzbogacenie i usystematyzowanie mojej wiedzy na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach psychofizycznych,przedszkola oraz tworząc jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym..

• Strona internetowa szkoły Okres stażu Zgodnie z § 8 ust.

Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym .sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji.. pomagałam w redagowaniu gazetki szkolnej "Szkolny Luz" wydawanej przez Samorząd Uczniowski.Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez włączenie się do różnego rodzaju działań z udziałem organizacji pozarządowych również o charakterze charytatywnym Wrzesień 2019r./Czerwiec 2020r.. Udział w programie "Sesja z plusem" zaproponowanym przez GdańskieXII 2014 r. - uczniowie rozwijali swoje umiejętności artystyczne - uczyli się właściwego zachowania - uczyli się szacunku do ludzi starszych, samotnych - promocja szkoły w środowisku lokalnym - integracja nauczycieli wspierających mnie w działaniu - kształtowanie postaw patriotycznych 4.Efektem moich działań jest ciągła promocja sportu szkolnego oraz szkoły w środowisku lokalnym.. opracowałam i napisałam programy.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań za okres stażu przedstawionych w Planie rozwoju zawodowego oraz podejmowanych działań dodatkowych wynikających z potrzeb przedszkola.Współorganizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych odbywających się w szkole.. • Tworzenie odpowiedniego jej wizerunku w środowisku, w którym znajduj ą si ę osoby (rodzice, uczniowie)Promocja szkoły w środowisku lokalnym jest obecnie zjawiskiem powszechnym prowadzącym do wzmocnienia więzi zwanych potocznie "patriotyzmem lokalnym"..

Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku.

Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości wynikających z kalendarza planu pracy szkoły.. Cały okres stażu 6.. Troska o sprzęt sportowy i estetykę bazy sportowej.. 2 pkt 4e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymisprawozdania, notatki 6.. Promowanie szkoły w środowisku, prowadzenie imprez ogólnoszkolnych -Współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych W miar ę potrzeb -Scenariusze imprez, opis, notatki 7. .. TECZKA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Jakie dokumenty, w jakiej formie i w którym miejscu powinny znaleźć się w teczce.. Współpraca z instytucjami współdziałającymi ze szkołą.. Stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym.Promowanie szkoły-popularyzacja wiedzy o szkole w środowisku lokalnym, - sprawozdanie, potwierdzenie udziału w akcji promocyjnej.. Zadanie 2: Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy edukacyjnej szkoły.. Cały okres stażu Wpisy do dziennika.. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt