Główne czynniki rozwoju regionalnego

Pobierz

3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyjęła 13 lipca 2010 r. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (dalej KSRR) - dokument, w ktrym wyznaczono cele polityki regionalnej państwa i zdefiniowano jej relację względem innych polityk publicznychregionów, ale który nie determinuje trajektorii ich rozwoju.. 34 poz. Tytuł własny numeru Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce Słowa kluczowe Rozwój regionalny, Dynamika rozwoju regionalnego Regional development, Regional development dynamics AbstraktCelem niniejszej pracy jest określenie istotnych, współczesnych czynników rozwoju regionalnego w Polsce wynikających z aktualnych przemian systemu gospodarki światowej, procesu transformacji polskiej gospodarki i zmian uwarunkowań związanych znajważniejszych czynników rozwoju regionalnego.. Omawiam je w kolejności nawiązującej do nadrzędnego celu Strategii Rozwoju Województwa Mazowiec-kiego do roku 2020 [2006], jakim jest wzrost konkurencyjności gospodarki i równo- .. Region stał si ę kluczow ąCzynniki rozwoju lokalnego (regionalnego) stanowią elementy, zasoby regionu bądź zdarzenia, które występują na danym terenie oraz wywierają wpływ na jego otoczenie, a tym samym na postęp w lokalnej.Systematykę podstawowych czynników rozwoju regionalnego odnoszących się do współczesnych realiów życia społeczno- gospodarczego Polski można również przeprowadzić biorąc za podstawę sześć podstawowych czynników wraz z określeniem ich głównych aspektów: kapitał ludzki, materialny, finansowy i społeczny, innowacje technologiczne i organizacyjne oraz zewnętrzne przepływy osób, kapitału i towarów ( P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w .teoretycznych rozwoju regionalnego mieszczące się w nurcie neokeynesowskim i neo-klasycznym..

Czynniki i bariery rozwoju lokalnego.

Podrozdział 1.4. zawiera podstawowe informacje informacje na temat pro-cesów konwergencji i dywergencji regionalnej wraz ze wskazaniem najczęściej wyko-rzystywanych metod pomiaru tych zjawisk.. Do czynników aktywizacji rozwoju regionu we współczesnych przemianach społeczno-gospodarczychw Polsce należyprzede wszystkimza1iczyć: (1) rozwój sfery instytucjonalnej gospodarki rynkowej, (2) otoczenie biznesu, (3) innowacyj­ ność, (4) klimat społeczny, (5) inwestycje zagraniczne.Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce 13 W i - względny współczynnik rozwoju, k - liczba zmiennych branych pod uwagę w badaniu, aj - waga j-tej zmiennej, z ij - znormalizowane metodą unitaryzacji zerowanej wartości x ij cech staty- stycznych uwzględnionych w badaniu, przy czym algorytm dla stymulant jest następujący:Główne czynniki warunkujące rozwój regionalny (strona: 1 2 3 4 ) Regiony posiadające profesjonalną administrację charakteryzują się pozytywami, wśród których wyróżniają się (Tamże, s. 8):Nov 2, 2021Czynniki rozwoju lokalnego wewnętrzne (miejscowe) - są to miejscowe możliwości i miejscowe potrzeby rozwoju..

(2) Jaki jest kierunek i zakres przemian czynników rozwoju?

Czynniki endogeniczne coraz częściej uznaje się za sprzyjające kreatywno-ści.Koncepcje rozwoju regionalnego, funkcjonujące w ostatnich dziesięcioleciach odchodzą od założeń neoliberalizmu.. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego • Czynnik rozwoju regionalnego to składnik, własność regionu lub zdarzenie mające miejsce w jego granicach, które.. • Czynnikiem rozwoju może być również zdarzenie, które nie tkwi w regionie, ale jest przyczyną zewnętrzną zmian.. • Zasoby regionu - rzeczy i .Czynniki rozwoju regionalnego możemy podzielić na cztery grupy: ekonomiczne (np. ilościowe i jakościowe zmiany na rynku pracy), społeczne (wzmacnianie oraz kształtowanie świadomości regionalnej), techniczne i technologiczne (poprawa jakości produkcji oraz usług), ekologiczne (wzrost racjonalizacji .Czynniki społeczne utożsamiane są ze wzrostem i zmianą w strukturze konsumpcji, tempem i charakterem procesów urbanizacji, przemianami w świadomości regionalnej, wzrostem wykształcenia, wzrostem aktywności i upowszechnienia postaw u przedsiębiorców, a także podnoszeniem sprawności funkcjono-wania samorządów terytorialnych.Główne czynniki warunkujące rozwój regionalny 1..

Kooperacyjne wypracowywanie wspólnych celów rozwojowych; 3. Kapitał przedsiębiorczości łączy dwie główne perspekty-wy badawcze.

Motywowanie organizacji i innych zaangażowanych podmiotów do aktywacji potencjałów regionalnych, tworzenie sieci.. Skupianie zasobów regionalnych, dostosowywanie strategii rozwojowej i .Nov 1, 2020Stały wzrost w tym obszarze jest niezwykle ważny, gdyż rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się do zwiększenia bazy dochodowej województwa, a tym samym możliwości stymulowania rozwoju w całym regionie.- oparcie rozwoju na trwałych wartościach i stabilnych elementach środowiska materialnego, - podporządkowanie działań bieżących długookresowym celom strategicznym, - całościowe podejście do problematyki rozwoju poprzez ujęcia systemowe, - aktywny udział władz i społeczeństwa w całym procesie formułowania i realizacji strategii.g) kapitał społeczny - zależny od umiejętności, wiedzy, profesjonalizmu miej-scowych kadr (zwłaszcza kierowniczych) umiejętności współpracy i rozła-dowywania konfliktów, kultury technicznej, organizacyjnej, kultury życia codziennego 9.. T. Włudyka, Polityka gospodarcza, Warszawa 2007 2.. Rozdział kończy podsumowanie.Współczesne czynniki rozwoju regionalnego charakterystyczne dla Polski można przedstawić w sposób następujący (Tamże, s. 19-20): - rozwój sfery instytucjonalnej gospodarki rynkowej: związany m.in. z efektami procesu prywatyzacji jako głównego czynnika restrukturyzacji i wzrostu efektywności gospodarki oraz rozwojem sektora bankowego jako czynnikiem rozwoju otoczenia biznesu;Title..

Cel główny uszczegóławia się, formułując następujące pytania badawcze: (1) Jakie główne megatrendy kształtują współczesne przemiany rozwoju?

Po pierwsze podejście .Analiza najważniejszych czynników warunkujących po-wodzenie rozwoju lokalnego lub regionalnego pozwala na ocenę znaczenia kapitału spo-łecznego i kapitału ludzkiego w procesie rozwoju.. (3) Jak w wyniku tych przemian Jakie czynniki rozwoju regionalnego w Polsce wynikają z klasycznych uwarunkowań tego procesu oraz aktualnych przemian systemu gospodarki światowej, procesu transformacjiCzynniki rozwoju regionalnego Źródło Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 20-33, tab., rys., bibliogr.. Obecnie region posiada swoj ą specyficzn ą trajektori ę rozwoju, powi ązany jest ze społeczno ści ą lokaln ą, która mo że kształtowa ć zało żenia rozwoju integruj ące czynniki gospodarcze, społeczne i kulturowe.. Created Date.Rada Ministrw, realizując uprawnienie i obowiązek, wynikający z art. 14a ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt